FAQ – fiskalne pytania i odpowiedzi

Pytanie: co to jest raport dobowy?

Odpowiedź: raport dobowy (fiskalny, zerujący) to podstawowy typ raportu fiskalnego. Należy go wykonać każdego dnia, kiedy urządzenie zarejestrowało sprzedaż (wartość sprzedaży nie jest istotna). Raport dobowy zawiera informacje wymagane przepisami odpowiedniej ustawy. Dane na nim zawarte są danymi sumarycznymi obrotu i kwoty podatku za dany dzień lub wybrany okres. Dane podzielone są według odpowiednich stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Raport dobowy fiskalny jest raportem zerującym (podsumowuje i zeruje dobowe statystyki sprzedaży).

Pytanie: co to jest raport miesięczny?

Odpowiedź: raport miesięczny (fiskalny, czytający) to podstawowy typ raportu fiskalnego, dostępny w wersji pełnej lub jako podsumowanie. Umożliwia on odczyt informacji o obrocie i kwocie podatku za dany miesiąc. Należy wykonać go pomiędzy pierwszym a dwudziestym piątym dniem kolejnego miesiąca. Raport miesięczny fiskalny jest raportem czytającym.

Pytanie: raport rozliczeniowy zamykający – co to jest?

Odpowiedź: jest to raport okresowy (fiskalny) blokujący zapis w pamięci fiskalnej. Zawiera sumaryczny obrót i kwoty podatku za okres funkcjonowania pamięci fiskalnej (od daty fiskalizacji do daty jej zamknięcia) w rozbiciu na odpowiednie stawki podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku wraz z dodatkowymi, wymaganymi informacjami (liczba wygenerowanych paragonów, faktur itd.). Raport jest dostępny w formie podsumowania i wersji pełnej. Raport rozliczeniowy jest raportem czytającym.

Pytanie: paragon fiskalny – co to jest i co powinien zawierać?

Odpowiedź: paragon fiskalny to dokument wygenerowany przez kasę lub drukarkę fiskalną, potwierdzający dokonanie zakupu. Zawiera on:
– imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży. W przypadku sprzedaży prowadzonej w różnych miejscach – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
– NIP sprzedawcy;
– numer kolejny wydruku;
– datę oraz godzinę i minutę zarejestrowania sprzedaży;
– oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
– nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację;
– cenę jednostkową towaru lub usługi;
– ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku VAT lub VAT Marża;
– wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;
– wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;
– wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;
– łączną wysokość podatku;
– łączną wartość sprzedaży brutto;
– oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;
– kolejny numer paragonu fiskalnego;
– numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
– NIP nabywcy – na żądanie nabywcy;
– logo fiskalne i numer unikatowy urządzenia.

Pytanie: co to jest storno i do czego służy?

Odpowiedź: storno to funkcja w kasie fiskalnej umożliwiająca usunięcie konkretnej pozycji z paragonu. Funkcja musi być wywołana najpóźniej po podsumowaniu paragonu, przed jego zatwierdzeniem i wydrukowaniem.

Pytanie: książka serwisowa urządzenia fiskalnego – po co mi to?

Odpowiedź: książka serwisowa kasy/drukarki fiskalnej jest to taki „dowód osobisty” urządzenia. W książce serwisowej odnotowuje się fakt wprowadzenia urządzenia w tryb fiskalny, dokumentuje się w niej wszelkie naprawy i istotne zmiany np. miejsca lub sposobu użytkowania, potwierdza się także wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych. Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna na żądanie uprawnionego urzędnika przeprowadzającego kontrolę skarbową.

Pytanie: co to jest tryb fiskalny w kasie bądź drukarce?

Odpowiedź: tryb fiskalny to tryb pracy kasy lub drukarki fiskalnej po fiskalizacji (trwałym, nieodwracalnym zapisaniem numeru NIP właściciela urządzenia do pamięci fiskalnej), a przed zamknięciem pamięci. W tym trybie każda sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym, wygenerowanie raportu dobowego fiskalnego zapisuje dane do pamięci fiskalnej.

Pytanie: co to są stawki PTU?

Odpowiedź: stawki PTU to inaczej stawki podatku VAT zapisane w pamięci urządzenia. Obecnie są to:
A: 23%, B: 8%, C: 5%, D: 0%, E: zw. z VAT, F, G – nieaktywna.
Przepisy wymagają zaprogramowania stawek podatku VAT w powyższej kolejności. W drukarkach i kasach fiskalnych stawki podatku mogą być zmieniane maksymalnie 30 razy.

Pytanie: na czym polega obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?

Odpowiedź: obowiązkowy przegląd techniczny to zespół testów i czynności, które powinno przejść urządzenie fiskalne w celu sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości działania i emisji dokumentów fiskalnych. Co do zasady, obowiązkowy przegląd techniczny powinien być przeprowadzany nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Fakt wykonania przeglądu odnotowuje się w książce serwisowej urządzenia. W urządzeniach online datę i czas jego wykonania zapisuje się w pamięci fiskalnej.

Pytanie: CRK – co oznacza?

Odpowiedź: CRK to skrót od nazwy Centralne Repozytorium Kas. Jest to system informatyczny Ministerstwa Finansów, który odbiera i przechowuje dane z urządzeń fiskalnych online. System ma możliwość przeprowadzania ich analizy i kontroli. Dane z urządzenia fiskalnego online przesyłane są do CRK bezpośrednio, w sposób ciągły (wg zaplanowanego wcześniej harmonogramu) i zautomatyzowany (bez udziału użytkownika). CRK kieruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Pytanie: co to są totalizery?

Odpowiedź: totalizery to liczniki kasy fiskalnej przechowujące informacje na temat sumy sprzedaży w określonej stawce podatku VAT. Zawierają informacje o ilości wydrukowanych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów. Stan totalizerów dobowych zeruje wykonanie raportu dobowego fiskalnego.

Pytanie: co to jest pamięć chroniona lub kopia elektroniczna?

Odpowiedź: jest to element elektroniczny, który zapisuje wszelkie dokumenty fiskalne i niefiskalne generowane przez kasę na elektronicznym nośniku danych. Dane na nośniku są zabezpieczone przed zmianą, a ich poprawność jest weryfikowana np. w trakcie uruchomienia urządzenia. Nośnikiem danych jest zazwyczaj karta pamięci SD o pojemności 4GB. Z tego względu właściciel urządzenia ma możliwość periodycznego wykonywania kopii zapasowej danych z pamięci chronionej/elektronicznej. Samo pojęcie pamięć chroniona dotyczy urządzeń online, a kopia elektroniczna urządzeń z kopią elektroniczną.

Pytanie: co to jest nagłówek paragonu?

Odpowiedź: nagłówek paragonu to szereg obowiązkowych informacji zamieszczanych na np. paragonie fiskalnym, identyfikujące sprzedawcę i miejsce sprzedaży. Zazwyczaj jest to nazwa firmy i miejsce prowadzenia sprzedaży. Kiedy miejsce sprzedaży nie jest stałe, za właściwe uważa się miejsce zarejestrowania firmy z admnotacją np.: „KASA MOBILNA”. Oprócz danych obowiązkowych w treść nagłówka może wchodzić np. numer telefonu, adres mail…

Pytanie: PLU – co to jest?

Odpowiedź: PLU to skrót od angielskiego wyrażenia Price Look-up Codes. Jest to kod jednoznacznie identyfikujący towar lub usługę zapisaną w bazie PLU kasy fiskalnej (drukarki fiskalne nie posiadają bazy PLU). Wielkość bazy PLU z reguły jest ograniczona, do konkretnego kodu PLU przypisana jest m.in. stawka podatku, jednostka miary, kod kreskowy, cena itd.

Pytanie: co to jest fiskalizacja?

Odpowiedź: fiskalizacja to jednokrotna, nieodwracalna operacja trwałego zapisu numeru NIP do pamięci fiskalnej kasy lub drukarki fiskalnej. Fiskalizacja powinna być przeprowadzana tylko i wyłącznie przez uprawnionego serwisanta.

Pytanie: co to jest papier termiczny?

Odpowiedź: papier termiczny to rodzaj papieru stosowany powszechnie m.in. w kasach i drukarkach fiskalnych, posiadający oprócz warstwy klasycznego papieru warstwę termoczułą i zabezpieczającą. Ze względu na podatność na blaknięcie, po wydruku powinien być w odpowiedni sposób przechowywany.

Pytanie: co to jest numer ewidencyjny?

Odpowiedź: numer ewidencyjny to unikalny numer identyfikujący urządzenie. Nadawany jest przez właściwy Urząd Skarbowy podatnika (urządzenia z kopią elektroniczną) bądź w sposób automatyczny w trakcie fiskalizacji (urządzenia online). Numer ewidencyjny powinien być naniesiony na urządzenie w trwały sposób.

SHOPPING CART

close